Projekty

Na tématech můžou studenti pracovat v rámci bakalářského nebo diplomového projektu (příprava na bakalářskou nebo diplomovou práci), formou spolupráce nebo stáže. V případě jakýchkoli dotazů na spolupráci se obracejte na kontakty uvedené níže. 

Témata katedry

Oblast působnosti katedry zahrnuje zejména témata:

 • rozvoj energetických systémů
 • ekonomickou efektivnost obnovitelných zdrojů energie a schémata podpory jejich užití
 • ekonomika přenosu a distribuce elektřiny 
 • ceny a náklady v energetice, ekonomická regulace v energetice
 • ekonomické aspekty implementace smart grids
 • výzkum uplatnění rozhodujících tržních kompetencí a odstranění možných rozporů v malých a středních podnicích
 • ekonomické modely pro financování ukládání radioaktivních odpadů a vyřazování jaderných zařízení
 • ekonomickou efektivnost úspor energie
 • systémy pro sledování očních pohybů a jejich využití v neurálních vědách a v manažerských aplikacích

Aktuálně vypsaná témata pro závěrečné práce lze nalézt ZDE. Další informace lze nalézt na stránkách o lidech katedry, případně v části webu o vědeckém výzkumu

 

Rámcová témata závěrečných prací

Dále je uveden přehled rámcových okruhů, ze kterých je možné vybírat témata semestrálních projektů a následně i bakalářských či diplomových pracích.

Tyto okruhy slouží pro základní orientaci studentů. Konkrétní téma je pak upřesněno v konzultaci s uvedeným vyučujícím.

A pokud jste nenašli přímo téma/okruh, který vás zajímá, kontaktujte nás prosím a zkusíme společně vymyslet zadání.

 doc. Ing. Július Bemš, Ph.D.

 • Obnovitelné zdroje, ceny a tarify za elektřinu.
 • Trhy s energiemi.

 Ing. Martin Beneš, Ph.D.

 • Hodnocení projektů výroby elektřiny.
 • Optimalizace spotřeby elektřiny: výroba, domácnosti.
 • Analýza trhu s energií.

 Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

 • Udržitelná energetika.
 • Obnovitelné zdroje a úspory energie.
 • CO2 neutralita.
 • Energetický management.
 • Implementace a certifikace ISO 50001.
 • Ekologická a energetická certifikace budov.

 Ing. Josef Černohous

 • Účetnictví a ekonomika podniku.
 • Kalkulace ceny a zakladatelské rozpočty.
 • Finanční analýza ekonomických subjektů
 • Strukturální analýza hospodářství.
 • Energetické úspory v rodinných domech.

 Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.

 • Analýza očních pohybů v neurovědách.
 • Testování kompetencí ve Virtuální realitě.
 • Tvorba podnikatelského plánu.
 • Stanovení hodnoty firmy. 

 Ing. Lukáš Dvořáček

 • Problematika výstavby nabíjecích stanic pro EV.

 prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

 • Ekonomické souvislosti ve vývoji standardizace v Československu po roce 1945.
 • Ekonomické osobnosti v energetice v Československu po roce 1945 a v ČR.

 Ing. Martin Horák

 • Infrastuktura E-mobility a E-fuels.

 Ing. Jan Jandera, Ph.D.

 • Management kvality, systémy managementu kvality a jejich audity (ISO 9001, EFQM, TQM).
 • Ostatní systémy managementu (Systém managementu ochrany životního prostředí, Systém managementu informační bezpečnosti...).

 Ing. Lukáš Janota

 • Energetické komunity.
 • Aktivní zákazník - prosumer, flexibilita.
 •  Agrovoltaika, venkovské energetické komunity.
 • Energetická soběstačnost a snížení energetické závislosti.
 • Optimalizace spotřeby (FVE, BESS, tepelné čerpadlo).

 prof. Ing. Jaroslav Knápek CSc. 

 • Obnovitelné zdroje energie – strategie rozvoje, transformace energetiky jako odvětví, podpůrná schémata.
 • Obnovitelné zdroje energie jako lokální zdroj energie.
 • Biometan jako náhrada zemního plynu – potenciál, technologie, ekonomické aspekty.
 • Biomasa – mapování potenciálu cíleně pěstované zbytkové biomasy, konkurenceschopnost biomasy, využití biomasy v lokálních aplikacích.

 Ing. Tomáš Králík, Ph.D.

 • Obnovitelné zdroje, návrh a optimalizace.
 • Zásobování objektů energií.
 • Elektromobilita.
 • Ekonomické zhodnocení investic v oblasti energetiky.
 • Skladování energie.
 • Další téma možné po domluvě.

 Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

 • Regulace v energetice.
 • Obchod s elektřinou, liberalizace.
 • Klimaticko - energetická politika EU.

 Ing. Bc. Blanka Kučerková

 • Návrh a optimalizace zdrojů energie pro rodinné domy.
 • Úspory energie v domácnostech.
 • Elektromobilita.

 doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.

 • Správa a řízení podniku.
 • Investiční rozhodování a transformace podniku.
 • Efekt změny prostředí na výsledky podniku.
 • Aplikovaná mikroekonomie.

 Ing. Michaela Makešová

 • Analýza nefinančních benefitů udržitelných investic pro domácnosti.
 • Komplexní hodnocení investic domácností do udržitelných zdrojů.
 • Mapování procesu investic domácností do obnovitelných zdrojů.
 • Diferenciace domácností v rámci udržitelných investic.

 Ing. Jan Mikeš, Ph.D.

 • Environmentální elektrotechnika a ekonomika.
 • Využití elektrických výbojů pro sanační účely.
 • Detekce a predikce bleskových výbojů.
 • Ochrany před bleskem.
 • Analýza škod způsobených bleskovými výboji pro pojišťovnictví.
 • Instrumentace měření v environmentální elektrotechnice.

 Ing. Ondřej Pešek

 • Marketingové řízení firmy.
 • Marketingové strategie.
 • Marketingová komunikace.
 • Digitální marketing.
 • Online marketing.

 prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

V rámci projektu EuroTeQ Collider lze zpracovávat tato rámcová témata:

 • Město, spotřeba a energie.
 • Obnovitelné zdroje.
 • Detekce úniků plynu (s pomocí dronů).
 • Flexibilita elektrických přenosových a distribučních sítí.
 • Rozvoj FVE na střechách budov.
 • Modely pro oceňování opcí v energetice.

Téma je vždy upřesněno v rámci vzájemné konzultace se spolupracujícím partnerem a vedoucím práce

Výhodou je, že zpracované téma je prezentováno před širším publikem, tím se m můžou najít další směry pro jeho zpracování. Projekt je mezinárodní, nejlepší práce mezi sebou v rámci sdružení EuroTeQ soutěží, vítězná práce z každé oblasti je prezentována na půdě Evropského parlamentu.

 Mgr. Sherzod Tashpulatov, M.A., Ph.D.

 • Použití statistických metod pro modelování a analýzu energetických trhů.
 • Analýza volatility na energetických trzích.
 • Analýza dopadu vládních reforem a opatření na energetické trhy
 • Modelování chování spotřebitele a výrobce na energetických trzích.

 Michaela Valentová, MSc., Ph.D.

 • Energetická účinnost.
 • Obnovitelné zdroje energie - nástroje a financování.

 doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.

 • Náklady výroby, přenosu a distribuce elektřiny.
 • Ceny a tarify za elektřinu.
 • Finanční analýza, stanovení hodnoty firmy.
 • Ekonomika obnovitelných zdrojů.
 • Metody ekonomické regulace v energetice.

 Ing. Miroslav Vítek, CSc.

 • Hospodaření s energií a vodou v panelových domech.
 • Náklady různých zdrojů elektřiny.
 • Ekonomika výstavby a provozu sítí
 • Přečerpávací vodní elektrárny
 • Ekonomika výstavby a provozu sítí elektronických komunikací
 • Oceňování omezených přírodních zdrojů v telekomunikacích (frekvence a adresy koncových bodů).
 • Systémy akumulace energie P2H a P2G.
 
   

Další témata

Falší projekty lze domlouvat v rámci spolupráce s firmami. Témata pro studenty zveřejňují některé firmy na svých webech (obvykle v sekci kariéra, studium), viz např. Skupina ČEZ nebo E.ON. Témata od firmy PREdistribuce, a.s.  nebo od firmy ČEPS. a.s. jsou zde. 

Více info o zápisu a volbě semestrálního projektu ZDE.

 

Jakékoli dotazy směřujte na:

michaela.lachmanova@fel.cvut.cz

vasicek@fel.cvut.cz

 

One-semester project pro zahraniční studenty.

This is a list of topics for one-semester project for visiting students. Those who are interested should contact the supervisor by email well in advance to discuss detailed specification. The student will be registered only after approval of the supervisor. Number of credits will be allocated individually according to each specific project. Some of the projects are also available for interns during Summer.