Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Elektrotechnická fakulta, stejně tak jako i další fakulty ČVUT, je pracovištěm, kdy se daří propojovat techniku a ekonomiku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd zajišťuje nejen výuku ekonomicko-manažerských a humanitních předmětů v bakalářském i magisterském studiu pro celou fakultu, ale je též garantem jednoho bakalářského a jednoho magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management.

Zaměření katedry

V návaznosti na výuku vlastního oboru inženýrského studia je i činnost vědecko-výzkumného charakteru zaměřena na ekonomiku a řízení energetiky a elektrotechniky. Tato činnost je jak v oblasti teoretického výzkumu, tak i v oblasti aplikačního charakteru při řešení problematiky konkrétních společností. Šíře specializace učitelů, kteří působí na katedře, umožňuje spolupráci a poskytování poradenských služeb v následujících oborech:

Ekonomika a řízení energetiky

 • problematika řízení elektrizační soustavy
 • ekonomická optimalizace nákladů výroby a přenosu elektrické energie
 • ekonomické analýzy výroby a distribuce tepla vč. kogenerace
 • regulace v energetice a ceny energie
 • energetická politika ČR a ekologické aspekty energetiky
 • strategické problémy rozvoje energetiky
 • metody hodnocení efektivnosti energetických investic a nástroje finanční analýzy

Ekonomika a řízení elektrotechniky

 • organizace a řízení podniků a společností
 • metody hodnocení efektivnosti investic
 • modely z oblasti operační analýzy a rozhodovacích procesů
 • ekonomické a finanční analýzy, včetně oceňování podniku
 • marketingové strategie a koncepce využití marketingových nástrojů
 • systémy operativního managementu výroby
 • integrované systémy řízení podniku

Nové technologie a trendy

 • Smart grids, jejich implementace a technickoekonomická řešení
 • Hodnocení energetických politik a nástrojů
 • Evaluace investorských preferencí do obnovitelných zdrojů

 

Historie katedry

Elektrotechnická fakulta Českého vysokého učení technického odvozuje svůj původ v České stavovské inženýrské škole z roku 1707. Od roku 1884 se na této škole vyučovaly i elektrotechnické předměty. Fakulta elektrotechnická vznikla jako samostatná v roce 1950.

Ekonomické předměty jsou v širším smyslu prosazovány na technické vysoké škole od poloviny 19.století. Jsou to obchodní vědy, národní hospodářství, živnostenské, tovární a směnečné právo. Od školního roku 1865/66 je národní hospodářství povinné v pátém ročníku všech oborů. Dále např. patřilo na řadě oborů k povinným přednáškám účetnictví, stejně tak jako tzv. finančnická technika apod. I když bylo určeno, na kterých oborech je účetnictví povinné, historické prameny konstatují, že přednášky byly od počátku vyhledávány většinou studentů techniky právě pro zvýšení jejich uplatnění v praxi. Další rozvoj následuje na přelomu 19. a 20. století, je zde zastoupena příprava učitelů pro obchodní akademie. Vyvrcholením péče o obchodní nauky je zřízení Vysoké školy obchodní v roce 1919 jako odboru při ČVUT, od roku 1929 jako samostatné vysoké školy ve svazku Českého vysokého učení technického. I přes poválečný vývoj vedoucí ke schematické centralizaci oborů vysokých škol, zůstala vazba na ekonomické disciplíny nezastupitelnou součástí technické výuky.

Počátek existence katedry je spojen se vznikem ekonomicko-inženýrské fakulty ČVUT v roce 1952. Jedním ze základních studijních směrů zde byla energetika, k jejímuž zabezpečení vzniklo pedagogicko-vědecké pracoviště katedra energetiky. Od počátku absolvovalo ročně obor ekonomika a řízení energetiky přibližně 20 studentů. Tento stav se postupně rozšiřoval až na počet okolo padesáti absolventů ročně. Po zrušení fakulty ekonomicko-inženýrské přechází katedra i se studijním oborem na fakultu elektrotechnickou ČVUT, kde je dodnes.

Postupně se mění název katedry podle šíře jejího zaměření. Nejprve jako katedra ekonomiky, organizace a plánování v energetice, později pak jako katedra ekonomiky a řízení energetiky a elektrotechniky. Vedle zabezpečení původního studijního oboru ekonomiky energetiky, zajišťovala totiž katedra výuku základů ekonomiky a řízení výroby na ostatních technických směrech elektrotechnické fakulty. Postupně tak vzniká i vedle energetického zaměření studijní obor ekonomika a řízení elektrotechnické výroby a spojů. K podstatné změně v zaměření katedry dochází logicky s transformací naší ekonomiky po roce 1990. Od roku 1993 nese katedra název "katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd". Katedra zajišťuje inženýrský studijní obor ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky a doktorský obor řízení a ekonomika podniku.