Informace ke státním závěrečným zkouškám

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské i magisterské studium, se konají na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd, a to vždy na závěr zimního a letního semestru akademického roku. Termíny pro přihlášení a termíny obhajob jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku.

Ve Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT FEL jsou uvedeny podmínky pro přihlašování ke SSZ (požadovaný počet kreditů, podmínky pro úspěšné odevzdání závěrečné práce apod.).

Okruhy pro bakalářské SSZ lze nalézt na webu fakulty pro specializaci Elektrotechnika a management v programu EEM - akreditace 2018.

Okruhy pro magisterské SSZ lze nalézt na webu fakulty pro specializaci Management energetiky a elektrotechniky v programu EEM - akreditace 2018.

Doporučení "jak psát závěrečné práce" naleznete na stránkách Ústřední knihovny ČVUT

Další důležité informace k bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušce jsou na webu fakulty.

 

Obvyklý průběh obhajob na K13116 je popsán ZDE

 

 

Důležité upozornění (wiz web fakulty - sekce vyhlášky a předpisy) - nová vyhláška děkana FEL č. 6/2021

Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) konané v ČERVNU 2023 je nutné se přihlásit do 30. 4  2023.

Termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 26.5.2023

Odevzdání práce je akceptováno po nahrání do KOSu. Studenti odevzdávají do KOSu soubor ve formátu pdf s textem a s výpočty závěrečné práce a kromě toho výpočtové přílohy ve formátu excel apod.

Zápočet za předmět závěrečná práce (DIP a BAP) uděluje vedoucí práce (u externích vedoucích studijní referentka katedry).

Dva vytištěné výtisky studenti odevzdají na sekretariátě katedry (jeden výtisk obdrží po obhajobě zpět).

 

Státní závěrečné zkoušky na K13116

Zářijový termín obhajob je stanoven na středu 6.9. dopoledne. Termín je určen pro reprobace předmětů (nikoli závěrečné práce) nebo pro studenty, kteří mají pozdější termín odevzdání (15.8.) a obhajoby schválen proděkanem

Harmonogram obhajob ve středu 6. září

 

 

Obhajoby bakalářských prací proběhly ve dnech 14.6 a 15.6.2023 - HARMONOGRAM

Obhajoby diplomových prací proběhly ve dnech 20.6 a 22.6.2023 - HARMONOGRAM

  

 

Obhajoby v únorovém termínu proběhly ve dnech 

     čtvrtek 2. února 2023 (magistři)   HARMONOGRAM

     středa 8. února 2023 (bakaláři)    HARMONOGRAM

Obhajoby v červnovém termínu proběhly ve dnech 13.6.-15.6. 2022 (bakaláři) a 16.6. a 23.6. 2022 (magistři).

Harmonogram obhajob bakalářských prací je zveřejněn ZDE 
Harmonogram obhajob diplomových prací je zveřejněn ZDE 
 
 
 
Jakékoliv další otázky směrujte na sekretariát katedry nebo na adresu vasicek@fel.cvut.cz