Informace ke státním závěrečným zkouškám

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské i magisterské studium, se konají na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd, a to vždy na závěr zimního a letního semestru akademického roku. Termíny pro přihlášení a termíny obhajob jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku.

Ve Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT FEL jsou uvedeny podmínky pro přihlašování ke SSZ (požadovaný počet kreditů, podmínky pro úspěšné odevzdání závěrečné práce apod.).

Okruhy pro bakalářské SSZ lze nalézt na webu fakulty pro specializaci Elektrotechnika a management v programu EEM - akreditace 2018 a EEM 2016.

Okruhy pro magisterské SSZ lze nalézt na webu fakulty pro specializaci Management energetiky a elektrotechniky v programu EEM - akreditace 2018.

Další důležité informace k bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušce jsou na webu fakulty.

Doporučení "jak psát závěrečné práce" naleznete na stránkách Ústřední knihovny ČVUT

 

Důležité upozornění (wiz web fakulty - sekce vyhlášky a předpisy) - nová vyhláška děkana FEL č. 6/2021

Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) konané v ČERVNU 2022 je možné se přihlásit do 30. 4. 2022. Termín obhajob v září je určen pro reprobace (pouze odborná část) a pro studenty, kteří studují v zahraničí.

Termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 20. 5. 2022.

Odevzdání práce je akceptováno po nahrání do KOSu. Studenti odevzdávají do KOSu text závěrečné práce v souboru pdf a výpočtové přílohy ve formátu excel apod.

Zápočet za předmět závěrečná práce (DIP a BAP) uděluje vedoucí práce (u externích vedoucích studijní referentka katedry).

Dva vytištěné výtisky studenti odevzdají na sekretariátě katedry (jeden výtisk obdrží po obhajobě zpět).

 
 

Státní závěrečné zkoušky na K13116

Obhajoby v červnovém termínu proběhnou ve dnech 13.6.-15.6. 2022 (bakaláři) a 16.6. a 23.6. 2022 (magistři).
Harmonogram obhajob bude sestaven po odevzdání závěrečných prací.
 
 
Obhajoby v únorovém termínu proběhly ve dnech středa 2.2.2022 (bakaláři) a ve čtvrtek 3.2. dopoledne (magistři).
 
Magisterské obhajoby - harmonogram
 
Bakalářské obhajoby - harmonogram
 
 
 
 
Obhajoby v zářijovém termínu ve dnech středa 1.9. 2021 (magistři) a úterý 7.9. (bakaláři) v místnosti JP: B-571, Jugoslávských partyzánů, 5. patro
 
Magisterské obhajoby - harmonogram
 
Bakalářské obhajoby - harmonogram

 

Pro vstup do budovy FEL platí podmínky dle příkazu rektora ČVUT – viz https://fel.cvut.cz/cz/covid

Jakékoliv další otázky směrujte na sekretariát katedry nebo na adresu vasicek@fel.cvut.cz