Historická laboratoř (elektro)techniky (HLE)

Historická laboratoř (elektro)techniky (HLE) je na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze jedinečnou platformou spojující historii se současnou technikou. Studentům nabízí nejenom retrospektivní pohled na vývoj technického myšlení, techniky a technologií, které chronologicky formovaly současnost, ale zároveň jim přináší témata, která jsou historicky repetitivní a na která mohou navázat a aplikovat soudobé výpočetní, matematické i technologické znalosti. HLE tak vytváří na FEL ČVUT v Praze konkurenční výhodu oproti ostatním vysokým technickým školám s elektrotechnickými obory.

Historická laboratoř (elektro)techniky (HLE) se uplatňuje na poli vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti v historii (elektro)techniky na FEL a na ČVUT v Praze. Obor Historie věd a techniky se na této fakultě jako svébytná historická disciplína etabloval v roce 1992, Historická laboratoř elektrotechniky byla založena rozhodnutím děkana FEL ČVUT v Praze, dne 31. května 2011.

HLE v současnosti zajišťuje:

  • bakalářské, magisterské a doktorské studium Historie věd a techniky (DSP HVT/HST)
  • metodologický a metodický vývoj historie techniky a historiografii oboru
  • mezinárodní badatelskou a výzkumnou činnost a spolupráci v historii techniky
  • organizaci a účast na spolkové odborné mezinárodní a domácí činnosti v historii techniky
  • vydavatelskou a propagační činnost v historii techniky
  • organizaci konferencí, workshopů, odborných setkání, výstav aj. v historii techniky
  • realizaci exkurzí za unikátními (elektro) technickými památkami

Vedoucí/odpovědná osoba

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Struktura HLE

HLE má tři sekce – výzkumnou, pedagogickou a vydavatelskou. Členové HLE se podílejí na řadě českých i mezinárodních projektů a jsou členy mezinárodních institucí. HLE spolupracuje s cizojazyčnými i českými periodiky: Journal of Energy History / Revue d’histoire de l’énergie (JEHRHE), E-Phaistos (Révue d´histoire des techniques/Journal of the History of Technology), Hospodářské dějiny/Economic history