Climate investment capacity (CIC2030):

Státy:

Německo, Česko, Lotyšsko

Trvání projektu:

09/2018 – 02/2021

Cílová skupina:

Zástupci ministerstev zodpovědných za přípravu energetických a klimatických plánů, zprostředkující subjekty fondů EU a národních programů, investoři a další instituce.

Koordinátor:

Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM)
Aleksandra Novikova
Magazinstr. 15-16 | 10179 Berlin
aleksandra.novikova@ikem.de
+ 49 (0) 30 408 18 70 12
http://www.ikem.de

Kontakt CZ:

České vysoké učení technické v Praze
Technická 2, 166 27 Prague 6
Michaela Valentová
michaela.valentova@fel.cvut.cz
http://fel.cvut.cz

The European Climate Initiative (EUKI):

Potsdamer Platz 10, 10117 Berlin
info@euki.de
+49 (0)30 338424 570

The European Climate Initiative (EUKI)

Tento projekt je součástí Evropské klimatické iniciativy (EUKI). Jedná se o finanční nástroj německého Federálního ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Projektová soutěž je organizována německou Společností pro mezinárodní spolupráci (GIZ). Cílem EUKI je podporovat spolupráci v oblasti ochrany klimatu v rámci EU s cílem snížit emise skleníkových plynů.

Více informací na: http://www.euki.de

Climate finance dynamics & structure for financing the 2030 targets

Czech Technical University in Prague Institute for Climate Protection, Energy and Mobility Riga Technical University

For information on the project in English, please refer here.

 

Úvod

Nařízení o správě energetické unie ukládá členským státům Evropské unie připravit integrované národní energetické a klimatické plány, které by měly vést k dosažení cílů jak v oblasti energetické účinnosti, tak v oblasti politiky ochrany klimatu. Realizace těchto plánů do roku 2030 však bude vyžadovat mobilizaci poměrně značného objemu investic.

Česko a Lotyšsko představily balíček finančních pobídek a politik, jejichž souhrn však prozatím není dostačující k naplnění výše uvedených cílů. Stejně tak do značné míry chybí hlubší zkušenosti s významnou mobilizací soukromého kapitálu. Německo má v tomto ohledu širší a dlouhodobější zkušenosti, byť v oblasti naplnění energetických a klimatických cílů taktéž potřebuje navýšit své úsilí.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu CIC2030 je tak budovat kapacity v oblasti hodnocení investičních potřeb a plánů, jak tyto investiční potřeby pokrýt. Projekt staví na stávajících zkušenostech a know-how z Německa. Tyto zkušenosti budou využity a adaptovány na národní podmínky v Česku a Lotyšsku, prostřednictvím národních partnerů projektu.

Výstupy projektu

Hlavním hlavními výstupy projektu jsou:

  1. Mapa klimaticko energetických investic ČR za rok 2017: Budovy a obnovitelné zdroje energie a infrastruktura. (Executive summary)

  2. Investiční potřeba pro naplnění klimaticko-energetických cílů k roku 2030 v ČR. Budovy a obnovitelé zdroje energie (Executive summary)

  3. Capital Raising Strategy for Czechia. Buildings and renewable energy supply - Plány na zvýšení kapitálu, který pokryje mezeru mezi identifikovanou investiční potřebou a současnými investičními toky (Executive summary)
  4. Investiční plán pro naplnění cílů 2030 v oblasti teplárenství / Climate investment in district heating sector in Czechia (Manažerský souhrn, Executive summary)

CIC2030 úzce spolupracuje se zástupci hlavních cílových skupin zejména prostřednictvím identifikace potřeb, zahrnutí existujících dat a znalostí tak, aby výsledné produkty přijali za své a mohli je zahrnout do svých rozhodovacích procesů.

 

Akce projektu

Building back better: Financing the transition towards low-carbon economy

Ve středu 9.12. se konal mezi(národní) workshop Building back better: Financing the transition towards low-carbon economy, v rámci nějž expertky a experti z akademických institucí, veřejných organizací a dalších diskutovali na téma emisních cílů k roku 2030 a národních pozic, a dále strategií financování těchto cílů a obecněji přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. 

Jako panelisté vystoupili mimo jiné Reinhard Haas z Technicke univerzity ve Vídni, Stefan Schleicher z Univerzity v Grazu, Adéla Denková z Asociace pro mezinárodní otázky, Tomáš Smejkal z Ministerstva průmyslu a obchodu, nebo Nathalie Binet z Evropské investiční banky.

Ke stažení:
Agenda workshopu

Shrnutí webináře

Záznam prvního panelu

Záznam druhého panelu

 

Reflections on climate debate in Central Europe: climate finance and diplomacy

Ve dnech 19. a 20. října proběhl online workshop Reflections on climate debate in Central Europe: climate finance and diplomacy. Přes 50 účastníků workshopu diskutovalo, na jaké úrovni se ve střední Evropě odehrává debata o změně klimatu a zda je možné vysledovat rozdíly mezi tím, jak zástupci těchto zemí chápou a řeší problematiku změny klimatu z hlediska politiky, financí a diplomacie.

Workshop zahájil úvodní přednáškou Matthew Agarwala z Cambridgeské univerzity, který se zaměřil zejména na potřebu změnit systém indikátorů měření stavu (a pokroku) ekonomiky i životního prostředí. Následovaly dva panely, v rámci nichž diskutovali přední odbornice a odborníci v oblasti klimatických financí a diplomacie, včetně prof. Diany Ürge-Vorsatz ze Středoevropské univerzity, místopředsedkyně pracovní skupiny Mezivládního panelu pro změnu klimatu, Lucy Maizels, první tajemnice Britské ambasády v Praze, či Andráse Lukácse, předseda maďarské environmentální asociace Clean Air Action Group.

Workshop proběhl v rámci aktivit projektu CIC 2030 (vedeným Michaelou Valentovou s ČVUT FEL) a ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a projektem S4D4C.

Agenda workshopu

Hlavní závěry workshopu

 

Webinář 19.5.2020

Dne 19. května 2020 se konal diskusní webinář na téma Investiční nároky pro dosažení klimaticko-energetických cílů a potřebné nástroje. Webinář navazoval na publikaci dvou studií, Přehledu toků klimaticko-energetických investic v ČR a Analýzy investičních potřeb pro klimaticko-energetické cíle: budovy a OZE (ke stažení v odkazech výše). Před konáním webináře měli účastníci možnost seznámit se s hlavními závěry obou studií prostřednictvím krátkých přednášek.

Dokumenty webináře

- Závěrečná zpráva semináře

- Komentovaná prezentace Přehled toku klimaticko-energetických investic v ČR

- Komentovaná prezentace Analýza investičních potřeb pro klimaticko-energetické cíle

 

Úvodní workshop projektu

Dne 15.1.2019 proběhl v prostorách ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechnické úvodní workshop projektu, na němž byly představeny a diskutovány cíle a výstupy projektu, zejména pak investiční mapa a analýzy investičních potřeb k roku 2030.

Workshopu se zúčastnili zástupci veřejného sektoru, finančního sektoru i sektoru energetiky z Česka, Německa a Polska.

Program workshopu naleznete zde. Prezentace workshopu jsou pak ke stažení zde.

Supported by: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, European Climate Initiative (EUKI)