prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Kontaktní e-mail: knapek (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420 22435 5142
Místnost: Jugoslávských partyzánů 1580, B-542
Funkce: vedoucí katedry
ResearcherID: O-7864-2014
ORCID: 0000-0001-5310-7993

VZDĚLÁNÍ / EDUCATION

 • Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na ČVUT FEL (1985)
 • CSc.: ČVUT FEL v Praze, obor Odvětvové a průřezové ekonomiky (1993)
 • doc.: ČVUT FEL v Praze, obor Management a ekonomika elektrotechniky a energetiky (2003)
 • prof.: ČVUT FEL v Praze, obor Management a ekonomika elektrotechniky a energetiky (2015)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST / ACTIVITIES

 • 1989-1991: vědecký pracovník v Ústavu obecné energetiky ČSAV
 • od 1991 působí na ČVUT FEL na katedře Ekonomiky, manažerství a humanitních věd jako vyučující ekonomicko-manažerských předmětů (Systémové inženýrství a rozhodování, Operační výzkum, Ekologie a ekonomika, Úvod do ekonomiky energetiky, Obnovitelné zdroje energie)
 • 1991 až 2003 působí na pozici odborného asistenta, od roku 2003 na pozici docenta a od roku 2015 na pozici profesora
 • od 2006 je vedoucím katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČVUT FEL

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ / PROFESSIONAL FOCUS

 • ekonomické a systémové aspekty rozvoje energetiky, trh s energiemi / economic and systemic aspects of energy development, energy markets
 • ekonomické a systémové aspekty obnovitelných zdrojů energie / economic and system aspects of renewable energy
 • ekonomická efektivnost energetických projektů / economic efficiency of energy projects
 • biomasa pro energetické účely, efektivnost, potenciály / biomass for energy purposes, efficiency, potentials
 • systémy managementu jakosti / quality management systems

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH / MEMBERSHIP OF EXPERT COMMITTEES AND BODIES

 • Člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády ČR, (od 2014)
  • Member of the Sustainable Energy Committee of the Government Council for Sustainable Development, Government Office of the Czech Republic
 • Člen česko-rakouské vědecké pracovní skupiny „Trvale udržitelná energetická politika v Evropě“ vzniklé na základě mezivládní dohody (od 2003 do 2010), aktivity skupiny pokračují s podporou MZV dosud
  • Member of the Czech-Austrian scientific working group "Sustainable Energy Policy in Europe" established on the basis of an intergovernmental agreement (from 2003 to 2010), activities of the group continue with the support of the Ministry of Foreign Affairs until now
 • Předseda Programové komise pro certifikaci osob, Česká společnost pro jakost (od 2007 dosud)
  • Chairman of the Programme Commission for Certification of Persons, Czech Society for Quality (since 2007)
 • Volený člen předsednictva České společnosti pro jakost odpovědný za certifikaci (1999–2001, 2003-6)
  • Elected member of the Board of the Czech Society for Quality responsible for certification
 • Volený člen zastupitelstva České společnosti pro jakost (1995–1998)
  • Elected member of the Board of the Czech Society for Quality (19951998)
 • Člen Technického výboru pro certifikaci personálu v rámci akreditačního systému České republiky, jmenován ředitelem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (od roku 1999 do 2019)
  • Member of the Technical Committee for personnel certification within the accreditation system of the Czech Republic, appointed Director of the Czech Institute for Accreditation, o.p.s. (from 1999 to 2019)

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST / EXPERT AND RESEARCH ACTIVITIES

Podílel se na řešení řady výzkumných a aplikačních projektů v rámci grantů VaV, v rámci studií pro centrální orgány (ERÚ, MŽP, MPO, SÚRAO, atd.) a v rámci aplikačních projektů zejména pro energetické podniky (např. ČEZ, a.s., PRE, a.s., EP Holding, a.s., atd.).

Participation in a number of research and application projects within R&D grants, within studies for central authorities (ERO, Ministry of Environment, Ministry of Industry and Trade, SÚRAO, etc.) and within application projects especially for energy companies (e.g. ČEZ, a.s., PRE, a.s., EP Holding, a.s., etc.).

VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR / RESEARCH GRANTS - SELECTION

 • 2022–2024: Komplexní řešení lokální a regionální energetiky jako součást opatření GreenDealu pro dosažení udržitelného zemědělského a lesnického hospodaření. TAČR TK04010166, člen řešitelského týmu, koordinátor: VÚKOZ, v.v.i.
  • Comprehensive solutions of local and regional energy systems as part of GreenDeal's measures to achieve sustainable agricultural and forestry management
 • 2018–2021: Komplexní hodnocení potenciálů rozvoje bioenergetiky ve vazbě na funkce krajiny, TAČR TK01010017, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů, koordinátor: VÚKOZ, v.v.i.
  • A comprehensive evaluation of potentials of the bioenergy development in relation to the landscape functions
 • 2019–2020: Biorafinace jako oběhové technologie, TAČR Národní centrum kompetence BIOCIRTECH, TAČR TN01000048, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů, koordinátor ÚCHP AV ‚CR v.v.i. 
  • Biorefining as circulation technology
 • 2019–2020: Metodický rámec pro budoucí design trhu energií ČR, 2018-2021, odpovědný řešitel projektu 
  • Methodological framework for future energy market design
 • 2019–2022: Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností, TAČR TH04030409, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů, koordinátor: VÚKOZ, v.v.i.
  • Agroforestry systems for protection and restoration of landscape functions endangered by the effects of the climate change and human activity
 • 2018–2021: Climate investment capacity (CIC): climate finance dynamics&structure for financing the 2030 targets, 2018–2020, prodloužen do 2021, 17.9045.0-002.37, European Climate Initiative, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear safety, Germany, spoluřešitel projektu
 • 2020–2021: REFORM/SC2020/111 - Support to the preparation of Just Territorial Transition Plans in Czech Republic, koordinátor: Frankfurt School on behalf the AARC Consortium, spoluřešitel projektu na české straně
 • 2020–2026: ARAMIS - Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší, STA02019SS020 Program „Prostředí pro život – výzkumná centra“, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů, koordinátor: Český hydrometeorologický ústav
  • Integrated air quality research, assessment and control system
 • 2014–2017: Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva, projekt TAČR, č. TA04020970, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů
  • The potential of biomass as an energy source to meet local, regional or national fuel needs
 • 2011–2013: Design and impact of a harmonised policy for renewable electricity in Europe. Intelligent Energy Europe – the Competitiveness and Innovation Framework Programme č. IEE/10/437/SI2.589880 spoluřešitel projektu EU (odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů), koordinátor TU Wien,

VYBRANÉ PUBLIKACE / SELECTED PUBLICATIONS

Články v časopisech

 • KRÁLÍK, T. et al. Agroforestry systems as new strategy for bioenergy – Case example of Czech Republic. Energy Reports. 2022, 8 519-525. ISSN 2352-4847. DOI 10.1016/j.egyr.2022.02.098.dd
 • KNÁPEK, J. et al. Policy implications of competition between conventional and energy crops. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021, 151 1-11. ISSN 1364-0321. DOI 10.1016/j.rser.2021.111618.dd
 • WEGER, J. et al. Can Miscanthus Fulfill Its Expectations as an Energy Biomass Source in the Current Conditions of the Czech Republic?-Potentials and Barriers. Agriculture. 2021, 11(1), 1-22. ISSN 2077-0472. DOI 10.3390/agriculture11010040
 • VÁVROVÁ, K. et al. Economic evaluation of Hemp's (Cannabis sativa) residual biomass for production of direct energy or biochar. Fuel. 2022, 329 1-11. ISSN 0016-2361. DOI 10.1016/j.fuel.2022.125435.dd
 • KRÁLÍK, T. et al. Impact of pelleting cost on competitiveness of intentionally grown biomass for local space heating: Case example of the Czech Republic. Energy Reports. 2020, 6 732-737. ISSN 2352-4847. 
 • KNÁPEK, J. et al. Dynamic biomass potential from agricultural land. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020, 134(110319), ISSN 1364-0321.
 • VALENTOVÁ, M., J. KARÁSEK a J. KNÁPEK. Ex post evaluation of energy efficiency programs: Case study of Czech Green Investment Scheme. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2019, 8(2), ISSN 2041-8396.
 • VÁVROVÁ, K. et al. Model for evaluation of locally available biomass competitiveness for decentralized space heating in villages and small towns. Renewable Energy. 2018, 2018(129), 853-865. ISSN 0960-1481.
 • VALENTOVÁ, M., L. LÍZAL a J. KNÁPEK. Designing energy efficiency subsidy programmes: The factors of transaction costs. Energy Policy. 2018, 120 382-391. ISSN 0301-4215.
 • VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J., a WEGER, J. Short-term boosting of biomass energy sources – Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 67s. 426-436. ISSN 1364-0321
 • KNÁPEK, J. et al. Energy Biomass Competitiveness—Three Different Views on Biomass Price. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2017, 6(6), ISSN 2041-8396. DOI

Knihy / Books

 • AJANOVIC, A. a KNÁPEK, J. Comparing Major Trends in Passenger Car Transport in Austria and the Czech Republic. In: HAAS, R., AJANOVIC, A., a KNÁPEK, J., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 169-185. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • KNÁPEK, J. a HAAS, R. Recent Changes and Future Challenges on European Electricity Markets. In: HAAS, R., AJANOVIC, A., a KNÁPEK, J., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 95-112. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • KNÁPEK, J., VÁVROVÁ, K., a WEGER, J. Biomass Potential – Biofuels in the Czech Republic. In: AJANOVIC, A., HAAS, R., a KNÁPEK, J., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 47-62. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • KNÁPEK, J., HAAS, R., a RESCH, G. Trends in Renewable Electricity and Corresponding Support Costs in the EU-28 with a Special Focus on the Czech Republic and Austria. In: HAAS, R., KNÁPEK, J., a AJANOVIC, A., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 25-45. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • AJANOVIC, A., KNÁPEK, J., a HAAS, R. Energy Supply, Energy Consumption and the Environment: the Czech Republic and Austria in an International Context. In: KNÁPEK, J., HAAS, R., a AJANOVIC, A., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 9-23. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • KNÁPEK, J., et al. Competitiveness of Intentionally Planted Biomass for Energy Purposes. In: HAAS, R., AJANOVIC, A., a KNÁPEK, J., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 79-94. ISBN 978-80-7478-993-9.
Kompletní přehled publikací - V3S

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE / INTERNATIONAL COOPERATION

 • Dlouhodobá spolupráce s TU Wien (Vienna University of Technology Institute of Energy Systems and Electrical Drives Energy Economics Group) od roku 2003 – pravidelné přednášky v rámci programu ATHENS, spolupráce při řešení společných projektů v rámci činností česko rakouské vědecké pracovní skupiny, lektor v rámci MSc. programu „Renewable Energy in Central and Eastern Europe“, pozice guest professor. V rámci spolupráce s TU Wien (spolu s VŠE a UJEP, resp. IEEP) spoluorganizace Interdisciplinární bilaterální zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku
  • Long-term cooperation with TU Wien (Vienna University of Technology Institute of Energy Systems and Electrical Drives Energy Economics Group) since 2003 - regular lectures within the ATHENS programme, cooperation in joint projects within the Czech-Austrian scientific working group, lecturer within the MSc programme "Renewable Energy in Central and Eastern Europe", guest professor. In the framework of cooperation with TU Wien (together with VŠE and UJEP, respectively IEEP) co-organization of the Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in the Czech Republic and Austria
 • Externí expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii v rámci projektu “Developing a New Iteration of Decommissioning, Spent Fuel and Low and Intermediate Level Waste Management Programmes for the Krško Nuclear Power Plant” for Agency of Radwaste Management, Slovinsko, 2011
  • External expert of the International Atomic Energy Agency in the framework of the project Developing a New Iteration of Decommissioning, Spent Fuel and Low and Intermediate Level Waste Management Programmes for the Krško Nuclear Power Plant” for Agency of Radwaste Management, Slovinsko, 2011